Indiana Jerky Shop

logo indiana jerky

Pravidla a podmínky soutěžní akce „KOLO ŠTĚSTÍ“

Pravidla a podmínky soutěžní akce „KOLO ŠTĚSTÍ“ společnosti Indiana s.r.o.

 1. POŘADATEL
  Společnost Indiana s.r.o., se sídlem v Na lysině 657/25, Podolí, 147 00 Praha, IČ: 26721309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 89534, (dále jen „pořadatel“).
 2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽNÍ AKCE „kolo štěstí“
  „Kolo štěstí“ probíhá na území České republiky. Zákazník má právo na jediný pokus zatočení „kolem štěstí“, každých 14 dní, kterým získá příslušnou výhru, přičemž použije své kontaktní údaje uvedené ve Smlouvě o poskytování služeb el. komunikací, čímž bude identifikován. Zákazník odesláním kontaktního formuláře souhlasí se zařazením do newsletteru z kterého se může kdykoliv odhlásit. Dále pak odesláním proběhne přímo na stránce losování o výši poskytnuté slevy. Následně je emailem zaslán slevový kupón.
 3. JAK SE SOUTĚŽNÍ AKCE ZÚČASTNIT?
  „Kola štěstí“ se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen „zákazník“), která je účastníkem služby elektronických komunikací poskytované pořadatelem. Zákazník se soutěžní akce zúčastní tak, že použije/zatočí kolem štěstí společnosti Indiana s.r.o. Ze soutěžní akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a osoby ve vztahu osob k nim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku. V případě, že kolo štěstí použije osoba, která je vyloučena jako výherce v souladu s pravidly stanovenými v tomto článku, výhra není platně získána, výherce nemá na takovou výhru nárok a výhra nebude této osobě předána. Zákazník účastí v soutěži uděluje pořadateli souhlas s tím, aby následně zpracoval jeho kontaktní údaje nutné pro předání výhry.
 4. VÝHERCE
  Každý zákazník může soutěžit pouze 1x za 14 dní. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
 5. ODMĚNY V SOUTĚŽNÍ AKCI
  Výhra je vždy definována ihned po zatočení kolem štěstí. Následná výhra ve formě slevového kupónu nemůže být jakkoliv kombinována s jinými slevami a je nepřenosná. Získanou slevu není možné uplatnit na zvýhodněná balení produktů a na zboží ve výprodeji.
 6. PODMÍNKY UDĚLENÍ CENY A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽNÍ AKCE
  Udělené ceny ze strany Pořadatele jsou nepřenosné. Na ceny není právní nárok. Není možná výměna ceny za hotovost, ani výměna za jinou cenu či službu, pokud ji zákazník prokazatelně v době soutěžní akce využívá. Pořadatel si vyhrazuje právo určit náhradní ceny. Rozhodnutí Pořadatele jsou konečná a zákazník nemá právní nárok na žádný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí. Pořadatel není povinen poskytovat vysvětlení svých rozhodnutí či postupů, či o těchto rozhodnutích a postupech jakkoli komunikovat se zákazníkem.
 7. PŘEDÁNÍ VÝHRY
  Výhry jsou výherci zaslány na email, který uvedl při losování.
 8. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽNÍ AKCE
  V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěžní akce, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast zákazníkům, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný pořadatelem či nereaguje na telefonní kontakt oznamující jeho výhru a další postup. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel e-mail od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání zákazníka či jiné osoby, která zákazníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude zákazník ze soutěžní akce vyloučen (příkladem může být např. odeslání soutěžního emailu z více emailových adres nebo uvedení nepravého jména a příjmení v emailu); to platí stejně i v případě jiného jednání zákazníka či jiné osoby, která zákazníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v akci nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěžní akce budou vyloučeni všichni, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěžní akce určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích. Účastí v soutěži vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a s použitím Vaší emailové adresy pro marketingové účely.
 9. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Podrobné informace o zpracování osobních údajů pořadatelem jakožto správcem osobních údajů a právech subjektů údajů, která jim v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží, jsou k dispozici v dokumentu Obchodní podmínky společnosti Indiana s.r.o., který je dostupný na webových stránkách.


  V Praze, dne 1.8.2023
Nákupní košík