Indiana Jerky Shop

Obchodní podmínky

Základní údaje

Dodavatel:
INDIANA s.r.o., Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4
IČ: 26721309
DIČ: CZ26721309
(dále jen “dodavatel”)
Tel: +420 770 101 116 (cena hovoru je běžná dle tarifu Vašeho operátora)
E-mail: jerky@jerky.cz 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti INDIANA s.r.o., Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4, IČ: 26721309, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89534 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.jerky-shop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující je zákazníkem internetového obchodu prodávajícího. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není:
Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá kupní smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Na právní vztahy mezi prodávajícím a podnikateli se použití obchodní podmínky určené pro tyto jiné právní vztahy.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka zboží

Seznam zboží je uveden na stránkách www.jerky.cz. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží Vám bude vždy potvrzena e-mailem. Pro objednání si zákazník:

 • vybere zboží
 • řádně vyplní objednávkový formulář
 • odešle objednávku
 • odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. V případě zvolení dopravy zásilkovou službou na dobírku, Vám bude zboží dopraveno ZDARMA (balné je též ZDARMA). Před odesláním objednaného zboží Vám bude zaslán e-mail, kde bude uvedeno:
  • konečná cena objednaného zboží (včetně slev)
  • informace o doručení/možnosti vyzvednutí objednaného zboží
 • zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Zaslání/Vyzvednutí zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména:

 • druh zboží
 • počet kusů
 • cenu za zboží
 • způsob a termín doručení/převzetí
 • okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva
 • dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době. Obvykle 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky u zasílaného zboží (Obvykle v den objednání v případě osobního odběru, je-li objednávka závazně potvrzena dodavatelem). Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dodání zboží

Dodání zboží formou zaslání zásilkovou službou či osobním odběrem si zvolí zákazník sám při vyplňování objednávkového formuláře. Dopravu, v případě dodání zásilkovou službou, na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží hradí dodavatel.

Převzetí zboží od zásilkové služby

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Převzetí zboží při osobním odběru

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či záměna produktu informujte ihned po zjištění této skutečnosti osobu, která Vám zboží předala. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má dvě varianty uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit v plné výši při osobním odběru nebo jej zaplatit v plné výši formou dobírky v případě doručení zásilkovou službou na adresu uvedenou v objednávce.

Možnosti platby:

Hotově (v sidle firmy Indiana s.r.o.), bankovním převodem (proforma faktura), platební kartou (okamžitá platba), Paypal (okamžitá platba), dobírkou hotově (PPL akceptuje I platební karty)

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem probíhá formou elektronické komunikace, pokud se strany nedohodnou jinak.

Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno v originálním obalu a kompletní. Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba začíná běžet:

 • dnem převzetím zboží zákazníkem při osobním odběru
 • dnem doručení zboží/vystavení daňového dokladu při dodání zásilkovou službou
 • doba expirace je uvedena na zadní straně obalu u každého druhu zboží

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době (do data expirace) právo na reklamaci zboží.

Postup při reklamaci

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.jerky-shop.cz, doporučujeme sepsat reklamaci, kde uvede zejména:

 • druh výrobku
 • datum expirace
 • číslo prodejního daňového dokladu
 • popis závady
 • kontaktní údaje na Vás (adresa, telefon, celé jméno a příjmení)
 • a odeslat ji na e-mail / poštou. Do 2 pracovních dnů bude zákazník kontaktován dodavatelem a budou mu sděleny informace o dalším postupu. Zásilky z nichž nebude patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny zpět odesílateli.
 • je vhodné zboží zasílat v originálním obalu. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. INDIANA s.r.o. nabízí možnost vrácení nepoužitého zboží i po této lhůtě a to až do 30 dnů. Zboží však musí být v originálním obalu a kompletní. V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě použitého zboží. Využití prodloužené lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží, nedosažitelnosti zákazníka dopravní službou nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to vždy písemnou formou:

 • elektronicky na adresu jerky@jerky.cz 
 • doporučeným dopisem na adresu dodavatele

Při odstoupení doporučujeme uvést:

 • datum objednání a kondice uvedené v objednávce (nejlépe zaslat v příloze objednávku)
 • předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží
 • číslo zásilky v případě doručení zásilkovou službou

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, bude navrácená částka, která je dodavatelem v případě odstoupení od smlouvy vyplacena ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou porušeného zboží.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího nebo do vlastních rukou po podpisu dobropisu.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je spotřebitelem, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací či fakturační adresa, je-li odlišná od adresy bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po jejím přijetí jako doklad o uzavřené smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy, včetně závazku zaplatit kupní cenu objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Doklady o uzavřené kupní smlouvě včetně obchodních podmínek jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou podrobně specifikovány v odkazu „Kontakty“ předmětné webové stránky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2021

Nákupní košík