Indiana Jerky Shop

Obchodní podmínky věrnostního programu

Všeobecná pravidla věrnostního programu Jerky-shop

Věrnostní program jerky-shop.cz (dále také jen „věrnostní program“) je program pro zákazníky společnosti INDIANA s.r.o. Na Lysině 25, Praha 4, 14700, IČ: 26721309, společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 89534/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „provozovatel“).

Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společnosti Indiana s.r.o. a to na webové prezentaci www.jerky-shop.cz. Zákazníci se stávají členy programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

Členství v zákaznickém programu

 1. Členem programu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 15-ti let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Všeobecnými pravidly věrnostního programu (dále jen „Všeobecná pravidla“). Každé osobě může vzniknout pouze jediné členství. Členství v zákaznickém programu a všechna práva s tímto členstvím spojená, zejména veškeré výhody pro členy programu, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva.
 2. Řádným členem v zákaznickém programu se může stát za podmínek uvedených v těchto Všeobecných pravidlech každý zákazník poté, co vyplní a odsouhlasí oficiální přihlášku do věrnostního programu a vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Přihlášení do programu

 1. Přihlášení zákazníka do programu je možné na základě písemné registrace na prodejně či elektronické registrace na webu https://jerky-shop.cz/vernostni-zona/ při splnění výše uvedených podmínek, tj. poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů.
 2. Registrací zákazníka vzniká členství zákazníka v zákaznickém programu a zákazník získává přístup do svého uživatelského konta na webu www.jeky-shop.cz

Odměny v zákaznickém programu

 1. Členové programu jsou odměňováni ve formě bodů (pírek) za nákup, které mohou následně vyměnit za slevový kupón na nákup.
 2. Členové dále získávají body za:
 3. aktivaci (registraci) do programu 175 bodů
 4. za první objednávku 250 bodů

Body

 1. Člen programu je oprávněn před namarkováním jakéhokoliv zboží ze sortimentu příslušné prodejny provozovatele, které zákazník předkládá k zaplacení, předložit své identifikační údaje (jméno, příjmení a emailová adresa), a to za účelem získání bodů.
 2. Body jsou členovi programu připsány na jeho osobní bodový účet (dále jen „bodový účet“) na základě každé uskutečněné platební (nákupní) transakce, kterou člen programu provede na webu provozovatele. Za každých 20,- Kč (dvacet korun českých) hodnoty (ceny) nákupu člena programu náleží členovi programu 1 (jeden) bod a to výhradě v případě, pokud nejsou aplikovány výjimky popsány v odstavci 3.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo hodnotu bodu v budoucnu změnit, v takovém případě bude změna hodnoty bodu zveřejněna na internetových stránkách www.jerky-shop.cz, popř. dále v propagačních materiálech (účinnost takovéto změny nenastane však dříve než okamžikem jejího zveřejnění).
 4. V případě, že dodatečně odpadne důvod pro připsání bodů, nebo došlo k nedůvodnému připsání takovýchto bodů (např. zrušení kupní smlouvy) vyhrazuje si provozovatel právo takto připsané body odečíst z konta bodového účtu člena programu.
 5. Body nejsou připsány za nákup provedený dárkovými poukazy, benefitními poukazy, vouchery jiného typu či za část nákupu takto uhrazenou.
 6. Člen programu nemá nárok na dodatečné připsání bodů na základě předložených pokladních účtů (pokladních stvrzenek).
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat body a odečíst body z konta bodového účtu člena, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly, zejména body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu, body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp. 
 1. Výsledkem bodového přípisu je celé číslo bez desetinné části (desetinná část není nijak zohledněna). 
 2. Platnost bodů je 24 měsíců od uskutečnění nákupu.
 3. Po uplynutí této doby jsou body ze zákaznického konta odstraněny.

Bodový účet člena programu

 1. Veškeré body započtené za nákup se sčítají na bodovém účtu člena programu. Aktualizace bodového účtu probíhá průběžně.
 2. Člen programu má zajištěn elektronický přístup k bodovému účtu prostřednictvím internetových stránek www.jerky-shop.cz, a to pro účely jeho kontroly (s výjimkou případů poruch systému či internetových stránek, provozních odstávek, apod.).  

Poukázka na slevu

1. Nejnižší možná hodnota kupónu je 20 Kč.

2. Přepočet bodů na kupóny je stanoven následovně:

 • 20 korun = 1 bod (pírko)
 • 50 bodů (pírek) = 10% sleva na objednávku
 • 125 bodů= 15% sleva na objednávku
 • 250 bodů = 20% sleva na objednávku

3. Tyto poukázky si mohou členové vygenerovat po přihlášení do svého účtu na internetových stránkách https://jerky-shop.cz/vernostni-zona/

 • Poukázky nelze vyměnit za peněžní hotovost. 
 • Poukázky mají platnost 12 měsíců. 
 • Pro uplatnění poukazu musí být hodnota nákupu o 10 % větší, než je hodnota poukazu. Příklad: při uplatnění poukazu 500 Kč musí být hodnota nákupu minimálně 550 Kč s DPH.
 • Poukázky na slevu je možné uplatnit při odběru zboží za využití služby osobní odběr na prodejně. 

Marketingové zpracování údajů a marketingová komunikace

1. Člen programu souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů provozovatele na jeho korespondenční a emailovou adresu, popř. zasílaných formou SMS.

2. Člen programu může odmítnout souhlas s takovým využitím svých údajů písemným oznámením provozovateli. Provozovatel nebude dále předávat osobní údaje členů zákaznické programu svým partnerům či dodavatelům a nebude je využívat v rámci své marketingové komunikace.

 • Odmítnutím souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové účely není dotčeno další zpracování osobních údajů, které je nutné pro technické zajištění služeb klubu či je vyžadováno navazujícími právními předpisy.

Zneužití přístupových údajů

 1. Na body, které byly připsány na bodový účet člena programu neoprávněným užitím karty třetí osobou, se hledí, jako by k jejich připsání vůbec nedošlo, nerozhodne-li provozovatel v daném případě jinak; tyto body je provozovatel oprávněn z bodového účtu člena programu kdykoliv odečíst. 
 2. Zákazník je povinen uchovávat přihlašovací údaje (resp. přihlašovací heslo) v tajnosti. V případě podezření, že přístupové údaje k účtu člena programu (tj. emailová adresa a přihlašovací heslo) jsou známy třetí osobě, je člen povinen oznámit tuto skutečnost prokazatelně a bez zbytečného odkladu provozovateli a bezodkladně přihlašovací heslo změnit. V případě, že zákazník vědomě či z nedbalosti umožní získání přihlašovacích údajů třetí osobě, ztrácí nárok na výhody z členství v programu (zejména na použití již získaných bodů), nerozhodne-li provozovatel v daném případě jinak. 

Zánik členství v zákaznickém programu

Členství v zákaznickém programu automaticky zaniká z těchto důvodů:

 1. člen programu poskytl nepravdivé údaje v přihlášce,
 2. člen programu zneužil výhod, které mu program poskytuje (např. využívá zakoupeného zvýhodněného zboží pro jeho další prodej za účelem výkonu podnikatelské činnosti) nebo jiným způsobem porušil Všeobecná pravidla věrnostního programu,
 3. doručením písemného odvolání souhlasu člena programu se zpracováním osobních údajů,
 4. ukončením činnosti programu na základě rozhodnutí provozovatele

Ze stejných důvodů může provozovatel rovněž dočasně pozastavit členství v programu a odmítnout dočasně poskytování dříve získaných výhod spojených s členstvím v programu. Okamžikem ukončení členství v programu z důvodu dle písm. a), b) a c) ztrácí člen programu veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu. Ukončením členství v programu se zároveň zruší všechny body načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě, nerozhodne-li provozovatel jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí se členstvím v programu. 

Členství v programu dále zaniká:

 1. písemnou výpovědí provozovatele z libovolného důvodu či bez udání důvodu,
 2. písemnou výpovědí člena programu z libovolného důvodu či bez udání důvodu.

V případě zániku členství výpovědí dle písm. a) a b) zaniká členství okamžikem doručení výpovědi členovi programu (adresa dle poslední aktualizace člena programu) nebo provozovateli na kontaktní adresu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv ukončit činnost programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkách www.jerky-shop.cz, nebo jiným vhodným oznámením.

Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení činnosti programu a okamžikem doručení výpovědi z důvodu dle písm. a) zaniká členství člena v programu a veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu; body řádně načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě není možné uplatnit.

Ochrana osobních údajů členů věrnostního programu

 1. Svou informační povinnost vůči členům klubu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “nařízení GDPR”) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění služeb věrnostního programu jerky-shop.cz a pro účely plnění veřejnoprávních povinností provozovatele plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Zákazník svým podpisem na Registračním formuláři (dále také jen “Přihláška“) resp. vyplněním své registrace (stisknutím tlačítka AKTIVOVAT PROGRAM a potvrzením aktivace programu prostřednictvím emailu) na internetu výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával prostřednictvím elektronické databáze jeho osobní údaje, které získá z Přihlášky zákazníka a dále osobní údaje, které získá v souvislosti s obchodním stykem se zákazníkem, a to formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, zpřístupňování vymezeným zaměstnancům provozovatele, tříděním, kombinováním a vyhodnocováním informací pro marketingové účely.  
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa, email, telefon, datum narození, údaje o nákupech (nákupních zvyklostech). 

3. Člen věrnostního programu výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával v souladu s platnou legislativou osobní údaje za účelem vytvoření databáze členů programu, nabízení obchodu a služeb, a za účelem reklamní a marketingové činnosti. 

4. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž člen věrnostního programu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazník uděluje na dobu trvání členství v zákaznickém programu a po ukončení členství v programu na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství v zákaznickém program. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a v takovém případě správce od okamžiku doručení písemného odvolání souhlasu do sídla provozovatele nebude osobní údaje člena programu zpracovávat s výjimkou jejich likvidace. 

6. Na základě písemné žádosti člena programu bez zbytečného odkladu sdělí členu programu identifikační údaje zpracovatele osobních údajů. Provozovatel dále bez zbytečného odkladu sdělí členu programu informace o zpracování osobních údajů tohoto člena programu na základě jeho žádosti a úhrady přiměřených nákladů s tím spojených. V případě, že člen programu zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může: 

 • požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, 
 • požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, například provedl opravu osobního údaje. 

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuj právo změnit či doplnit Všeobecná pravidla věrnostního programu, a to v důsledku změny právních předpisů, svého rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. Členové programu budou o těchto změnách informování na prodejně a na www.jerky-shop.cz. Tyto změny a doplňky jsou účinné po jejich zveřejnění na internetových stránkách www.jerky-shop.cz
 2. Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu vydal INDIANA s.r.o., Na Lysině 25, 14700 Praha 3, IČO: 26721309 jako závazná pravidla pro provozování věrnostního programu výlučně na území České republiky.
Nákupní košík